Terk nedeni ile boşanma davası dilekçesi

Terk sebebiyle boşanma davası dilekçesi örneği: İZMİR  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE   DAVACI                                : VEKİLİ                                  : DAVALI                                : KONU                                               : Terk nedeni ile boşanma talebidir. AÇIKLAMALAR                  : 1- Müvekkilimiz davalı taraf ile … yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, …İli, …İlçesi, … Mahallesi, Cilt No; ……., Aile…

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi örneği: … AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI                               : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : KONU                                   : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma talebi. AÇIKLAMALAR                       : Davacı müvekkil ile davalı eşi  …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Taraflar evlemelerinden itibaren … ilinde yaşamaktadırlar….

Cana kast ve Pek fena muamele nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Hayata Kast ve Pek Fena Muamele nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi örneği … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                               : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : KONU                                   : Pek fena muamele nedeniyle boşanma ve nafaka talebi. AÇIKLAMALAR               : Müvekkilimiz davalı ile ..  yıldır evlidir. Evlilik nüfus kayıtları ……. İli, …….İlçesi,……….

Borçtan Kurtulma davası dilekçesi örneği

Borçtan Kutulma Davası Dilekçe örneği …… MAHKEMESİ’NE DAVACI                               : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : KONU                                   : Borçtan Kurtulma Davası. AÇIKLAMALAR                       : Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir. Müvekkilim tarafından takip…

İflas davası dilekçesi

Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Dilekçesi örneği …  MAHKEMESİNE   DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi  isteği. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir. Davalı…

Ilamsız takipte Borca itiraz dilekçesi

İlamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İcra Dosya No                            : …/… İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                    : ADI SOYADI                                   : VEKİLİ                                            : ALACAKLI                                      : VEKİLİ                                            : ALACAK TUTARI                            :  …YTL KONU                                            : Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız   takibe ilişkin ödeme emrine yasal…

Gecikmiş itiraz dilekçesi örneği

Borca Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçe örneği ICRA (HUKUK) MAHKEMESİNE DAVACI                                         : VEKİLİ                                            : DAVALI                                         : KONU                                            : Gecikmiş itirazlarımız. ICRA DOSYA NO                         : AÇIKLAMALAR                            : Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir. Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/… tarihine…

Bedelsizlik nedeni ile senet (Bono) iptali davası dilekçesi örneği

Bedelsizlik nedeni ile Senetin iptal edilmesi (Bono) davası dilekçe örneği (ihtiyati tedbir talepli) …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Bononun iptali talebi. AÇIKLAMALAR                           : Dava dosyasına sunmuş olduğumuz satış sözleşmesi gereğince, Müvekkilim …,  davalı …’ den …/…/… tarihinde…

Yeniden evlenmek için engel bekleme süresinin kısaltılması davası

Bekleme Süresinin Kısaltılması dilekçesi – İddet Müddetinin kaldırılması davası dilekçesi örneği  …..  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                             : DAVALI                                           : KONU                                              : Bekleme Süresinin Kısaltılması talebi. AÇIKLAMALAR                                 : Müvekkilim  …/…/… tarihinde kocası …’dan boşanmıştır. Müvekkilim …/…/… tarihinde … ile nişanlanmış ve en yakın zamanda bu…

Bekarlık Soyadının kullanılmasına izin verilmesi davası

Bekarlık Soyadının Kullanılmasına İzin verilmesi davası dilekçesi örneği … Aile MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Bekarlık Soyadını Kullanmaya izin Verilmesi talebi. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim, … ile olan evliliğinin boşanma ile son bulması üzerine, yeniden önceki soyadı olan … soyadını almıştır. Ancak müvekkilim,…