Davaların birleştirilmesi dilekçesi

Davaların birleştirilmesi istemi dilekçesi örneği :
… MAHKEMESİNE
DAVALI :
VEKİLİ :
DAVACI :
VEKİLİ :
KONU : Mahkemenizde görülmekte bulunan …/… sayılı dava dosyası ile, …/… sayılı dava dosyalarının birleştirilerek görülmesi talebi.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim adına mahkemenizin …/… sayılı dosyası ile dava konusu zeytin mahsulünün aynen iadesi veya bedeli olan … TL tahsiline ilişkin Alacak Davası açmış idik. Dava halen derdesttir.
2-) Davacı taraf ise mahkemenizde müvekkilime karşı intifa hakkının geçersizliği nedeniyle tespit davası açmış bulunmaktatır.
3-) Mahkemenizde görülmekte olan her iki dava arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Bu davaların ikisinde de taraflar aynı olup, davaların birisinde verilecek karar diğerini de etkileyecektir. Bu nedenlerden dolayı davaların birleştirilmesi talebinde bulunmak zorunlu hale gelmiştir.
YASAL NEDENLER : 1086 SK. md. 45, HUMK ve ilgili mevzuat.
YASAL DELİLLER : Dava dosyaları.
SONUÇ VE TALEP : Yukarda açıkladığımız nedenler çerçevesinde görülmekte olan söz konusu davalar arasında sıkı bir bağlantı olması, her iki davanın da mahkemenizde derdest olmasından dolayı …/… sayılı dava dosyasının …/… sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim. …/…/…

Davalı Vekili

Av. Canan

Author: admin

1 thought on “Davaların birleştirilmesi dilekçesi

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.