Gecikmiş itiraz dilekçesi örneği

Borca Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçe örneği


ICRA (HUKUK) MAHKEMESİNE
DAVACI                                         :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                         :
KONU                                            : Gecikmiş itirazlarımız.

ICRA DOSYA NO                         :
AÇIKLAMALAR                            :

  1. Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir.
  2. Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/… tarihine kadar İcra Dairesine gelip mal beyanında bulunamamıştır. Müvekkilim …, …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle … ay boyunca hastanede yoğun bakımda yatmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin hastanede kaldığı süre ve sağlık durumuna ilişkin doktor raporlarını sunmaktayız.
  3. Alacaklı tarafından takibe konu olan borç, müvekkilim tarafından değişik tarihlerde iki taksitte ödenmiş olup, ödemeye ilişkin makbuz örnekleri de sunmaktayız. Ancak müvekkilim ödemeden sonra borca ilişkin senetleri almadığından söz konusu icra takibi başlatılmıştır.
  4. Müvekkilimin söz konusu takibe konu olan borcu ödemiş olduğundan ve kanuni süresi içinde itirazda bulunamadığından gecikmiş itirazda bulunmak üzere davanın açılması zorunlulu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 65 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : Ödeme makbuzları, doktor raporları, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gecikmeli olarak yapılan işbu itirazlarımızın kabulü ile itirazın süresi içinde yapılmış sayılmasına, alacaklı tarafından … İcra Dairesinin …/… dosya numarası ile takibe konulan borç, müvekkilim tarafından ödendiğinden takibin durdurulmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin alacaklıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Selim

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.