Ilamsız takipte Borca itiraz dilekçesi

İlamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İcra Dosya No                            : …/…

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                    :
ADI SOYADI                                   :
VEKİLİ                                            :
ALACAKLI                                      :
VEKİLİ                                            :
ALACAK TUTARI                            :  …YTL
KONU                                            : Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız  

takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ                   :

  1. Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında bulunuyoruz.
  2. Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Bu nedenle borca da itiraz ediyoruz.
  3. Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip bu nedenle de geçersizdir.

 

SONUÇ VE TALEP                         : Açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan  icra takibinin durdurulmasını, takip giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. …/…/……
                                                                                            

 İtiraz Eden Borçlu Vekili

  Av.Aybars

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.