Borçtan Kurtulma davası dilekçesi örneği

Borçtan Kutulma Davası Dilekçe örneği …… MAHKEMESİ’NE DAVACI                               : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : KONU                                   : Borçtan Kurtulma Davası. AÇIKLAMALAR                       : Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir. Müvekkilim tarafından takip…

İflas davası dilekçesi

Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Dilekçesi örneği …  MAHKEMESİNE   DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi  isteği. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir. Davalı…

Gecikmiş itiraz dilekçesi örneği

Borca Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçe örneği ICRA (HUKUK) MAHKEMESİNE DAVACI                                         : VEKİLİ                                            : DAVALI                                         : KONU                                            : Gecikmiş itirazlarımız. ICRA DOSYA NO                         : AÇIKLAMALAR                            : Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir. Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/… tarihine…

Borca itiraz dilekçesi örneği

Icra takibine ve Borca itiraz dilekçesi örneği Önemli not: Haksız ve nedensiz yere borca itiraz etmek asıl alacak üzerinden %40 oranına kadar tazminat ödemenize neden olabilir. Tarafınıza tebliğ olan ödeme emrinde bu husus yazılıdır. İlamsız Takipte borca/faize itiraz dilekçesi örneği: İSTANBUL 1. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE Dosya…